Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies TvC november 2013

do 07 nov 2013

Staat van verwarring.
Het offer van liefde
Ad Verbrugge. Uitgeverij Boom, 2013. ISBN 978 94 610 5701 3

Met dit boek geeft filosoof Ad Verbrugge een herbezinning op onze samenleving, waarbij hij ondermeer reflecteert op het verkoopsucces van de trilogie ‘Vijftig tinten’ van E. L. James. Hij laat zien dat de postmoderne mens in een staat van verwarring verkeert waar het gaat om de meest elementaire vormen van gemeenschap, namelijk die van de liefdesrelatie.

In het eerste deel van zijn boek, getiteld ‘ontbinding’, gaat Ad Verbrugge in op de dynamiek van de consumptiecultuur met het accent op persoonlijke vrijheid en beleving. Daarin schetst hij de gevolgen van de virtualisering: relaties zijn vluchtiger en internet faciliteert verhoudingen op afstand, bevrijd van beperkingen van lichaam en plaats. Mensen kunnen elkaar digitaal niet aanraken, maar wel horen en/of zien en dat stimuleert de onderlinge betrokkenheid. En juist omdat mensen in relaties lichamelijk minder samen zijn door o.a. social media zoeken we naar betekenisvolle ervaring, waarin juist het lijf centraal staat zo stelt Verbrugge. De grote belangstelling voor porno op het internet neemt hij daarin als voorbeeld.

In het tweede deel ‘ gespletenheid’ werkt hij het fenomeen liefde verder uit in relatie tot persoonlijke vrijheid, macht en sexualiteit. In het derde en laatste deel ‘ heling’ onderzoekt Ad Verbrugge het samenspel van elementen die gemeenschap en verbondenheid creëren, waarin liefde als transformerende kracht van groot belang is.

‘Staat van verwarring. Het offer van liefde’ is een filosofisch boek, dat nieuw licht werpt op thema’s als intimiteit en persoonlijke vrijheid. Onderwerpen die in menig coachgesprek aan de orde komen. Daarom vind ik het boek een aanrader om te lezen. Verbrugge verwijst met regelmaat naar denkers uit andere tijdperken (zoals Aristoteles, Plato, Kant, Hegel, Foucault) en dat vraagt beslist een aandachtige leesstijl en een filosofische interesse. Zijn bespiegelingen over de virtualisering van de samenleving en uitwerking op hoe we met elkaar omgaan in relaties is fris. Dat compenseert zijn hier en daar lange inleidingen en schrijfstijl in de wij-vorm. Gezien de populariteit van het boek heb je kans dat je coachee het heeft gelezen. In dat geval biedt Verbrugge je inzichten, waarmee je aansluit bij de belevingswereld van je coachee en je tegelijk het coachtraject kunt verdiepen.

Anne Weiland, Senior practitioner NOBCO

 

Rouwconflict, regie op het hart
Marion Uitslag en Tineke Rodenburg. Stili Novi, 2013. ISBN 978 90 780 9440 1 

Nooit kwamen de thema's verlies en conflict zo dichtbij elkaar voor mij als tijdens het lezen van dit boek. Verlies raakt iemand, een conflict ook. 

De schrijvers laten je bewust worden van het feit dat het één niet zonder het ander gezien kan worden. Een oproep aan de lezer in hoofdstuk 1 om bij een conflict meer naar binnen te keren en bij verlies naar buiten geeft ook de verschillen van de 2 thema's weer.

De schrijvers introduceren in hoofdstuk 2 het HART model. Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomstperspectief. Een gebroken hart (ivm verlies of conflict) zit hem in de beschadigingen in deze items.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de lezer door op de thema's Ratio, Emotie, Gedrag, Inzicht en Evenwicht in te zoomen de regie op het geraakte hart weer kan nemen. Dit hoofdstuk is geen logisch geheel voor mij. Het lijkt of de schrijvers krampachtig vast willen houden aan de (volgorde van de) letters uit het woord REGIE.

Hoofdstuk 4 geeft een aantal toepassingsmogelijkheden om opnieuw evenwicht te vinden na verlies of een conflict. Voor hulpverleners is dit mooi ter opfrissing. Voor mensen die lijden aan verlies/conflict een mooie manier om te ontdekken welke vorm van verwerking bij ze past.

In hoofdstuk 5 en 6 worden de thema's verlies en conflict op een prachtige manier uitgediept. Wat mij betreft hadden dit de hoofdstukken 1 en 2 mogen zijn. De basis wordt hier gelegd waardoor de andere hoofdstukken mijns inziens prettiger te lezen zijn.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de uniciteit van de mens en wat maakt dat een ieder anders omgaat met verlies en conflicten. Er wordt op een heldere manier inzicht gegeven in de verschillende elementen die hier aan ten grondslag liggen.

Het lijkt of de schrijvers zoekende zijn naar de doelgroep. Ik bleef dit wel doen. Is het boek bedoeld voor zelfinzicht na verlies of een conflict (daar lijkt het op ivm het stellen van de reflectievragen) of helpt de informatie bijvoorbeeld de maatschappelijk werker om de client te begeleiden die met verlies of conflict te maken heeft (gehad). 

Als het boek bedoeld is voor de lezer zelf zou ik de onderwerpen conflict en verlies in combinatie met HART en REGIE apart behandelen. Het is te veel schakelen van het één naar het ander.

Elk hoofdstuk kent praktijkcasussen zodat de hoeveelheid aan woorden, levendiger wordt. Tevens bevat elk hoofdstuk mooie reflectievragen waardoor de lezer de opgedane kennis kan toe passen in de eigen situatie die hem of haar raakt.

Als titel zou ik hebben gekozen: Rouw na verlies en conflict; 'Regie op het geraakte hart'.

Inge Tigelaar, eigenaar Inge Tigelaar Supervisie & Coaching, docent Saxion Hogeschool

 

Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties- voor coaches en leidinggevenden
P. Hawkins (geautoriseerde vertaling door V. Walsmit, Bergen). Boom/Nelissen, 2013. ISBN: 978 90 244 0227 4

Hawkins heeft inderdaad -conform de titel- een praktisch en waardevol boek geschreven voor coaches en leidinggevenden. Hij begeleidt de lezer in de manier waarop coaching de meest effectieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en het succes van de organisatie. Hij licht toe dat de snel veranderende vraag uit de markt, vraagt dat een organisatie snel aanpast, en dat een coachingscultuur hieraan bijdraagt. De beschrijving van de uitdagingen voor de stakeholders maakt inzichtelijk dat iedereen door een andere bril ook een andere rol kan/moet vervullen in dit proces. Na de uitleg over wat cultuur is, beschrijft Hawkins het benodigde fundament; coachingsstrategie, coachingscultuur afstemmen op veranderingen organisatiecultuur, en coachingsinfrastructuur. Om de coachingsstrategie te formuleren, wordt een voorbeeldworkshop beschreven en bijbehorende casestudie. Vervolgens behandelt het boek de zeven stappen om te komen tot een coachingscultuur. Er wordt uitgebreid (per hoofdstuk 1 stap) duidelijk gemaakt wie, wat, wanneer kan inzetten, en het boek beschrijft meerdere stappenplannen en opdrachten die in de praktijk bruikbaar zijn. De aanpak wordt onderbouwd met casestudies en interviews van verschillende organisaties. Daarnaast geeft Hawkins handvatten door verschillende modellen (van zichzelf en anderen) in het boek te gebruiken. Een logische eerste stap is dat coaching dient te zijn ingebed in de strategie van de organisatie. Het bespreekt hoe organisaties kunnen oogsten van coachingsgesprekken en hoe je het kan koppelen aan organisatieontwikkeling. Maar -in tegenstelling tot wat wordt beweerd- geeft het boek geen concrete invulling aan hoe je vooral meetbare voordelen voor de hele organisatie kan bereiken. Dit is logisch gezien het feit dat dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat. Hawkins doet wel een eerste aanzet door een beschrijving van de balanced scorecard op te nemen en per stap van het coachingscultuurtraject een evaluatievoorzet te geven. Zo ook krijg je bij 'de juiste mix van coaching' geen antwoord, maar wel een handreiking. Tot slot benoemt Hawkins de door hem ontwikkelde methode 'relationele waardeketen'. De relationele waardeketen -focus van management op de volledige waardeketen- stelt je in staat op een zakelijke manier uit te leggen waarom een coachingscultuur kan bijdragen. Kortom: een prettig leesbaar boek met veel handreikingen, casestudies en stappenplannen om zelf direct in te zetten als coach, HR-manager of leidinggevende.

Martine Verheijen-Verkoijen. CoCoMe. business coach & trainer - authentiek en management leiderschap

 

Less is luxe
Licht en avontuurlijk leven
Lou Niestadt, Kosmos Uitgevers, 2013. ISBN 978 90 215 5527 0

Coaches hebben de dankbare taak om mensen te helpen hun leven meer structuur te geven en ‘op te ruimen’. Die structuur is handig bij veelomvattende levensvragen over iemands loopbaan of relaties. Een speciaal plekje in mijn (opgeruimde) hart hebben de huishoudcoaches. Zij helpen hun klanten structuur aan te brengen in dagelijkse bezigheden als het huishouden of de administratie. Deze beroepsgroep heeft er met ‘Less is luxe. Licht en avontuurlijk leven’, een artjournal van Lou Niestadt, inspirerende en praktische vakliteratuur bij.

‘Less is luxe’ is een egodocument, in mijn beleving meer ‘journal’ dan ‘art’. Het is het verslag van een persoonlijke zoektocht naar meer ruimte in het hoofd, het hart en het dagelijkse leven van de auteur. Niet per se ingegeven door de recessie of vanuit een levensovertuiging. Maar door de wens om meer vrijheid te ervaren, letterlijk en figuurlijk lichter te leven en minder te moeten. Het is een 150 pagina’s tellende (opruim)expeditie door huis, kleding- en boekenkasten, atelierruimte, maar ook door hoofd en hart.

Niet alle reisdoelen of uitstapjes van de schrijfster zullen iedereen aanspreken. Pendelen, tarotkaarten leggen of spreuken chanten, zijn ieder geval niet ‘my cup of tea’. De hoeveelheid tekst en de vele verwijzingen naar zelfhulpauteurs maakten het boek voor mij soms wat drammerig. De hoeveelheid (Engelstalige) citaten is aan de hoge kant - ook hier had ‘less’ zeker geen overbodige luxe geweest.

Gelukkig is het boek ook doordrongen van het meer wetenschappelijk gefundeerde principe van mindfulness. Leven met aandacht geeft veel rust en structuur aan je leven. Een opgeruimd huis draagt daaraan bij. Al was het maar omdat je dan minder aandacht hoeft te besteden aan bezittingen, aan materie, aan ‘meuk’ zoals Lou Niestadt het noemt. Je kunt je concentreren op dingen die belangrijk voor je zijn, zoals relaties, je kinderen, je werk, je persoonlijke ontwikkeling of je hobby’s.

‘Less is luxe’ is mooi vormgegeven en dat is het natuurlijk ook aan zichzelf verplicht, als ‘artjournal’. Lou Niestadt verrijkt haar handgeschreven teksten met treffende en soms iconische tekeningen. Minpuntje is dat de tekst in de tekeningen zelf soms moeilijk leesbaar is.

‘Less is luxe’ is een inspirerend en praktisch boek, niet alleen voor (huishoud)coaches of personal organizers, maar voor iedereen die de meuk moe is.

Marielle Habraken biedt structuur bij het aanleren van een gezonde leefstijl

 

Eerlijk. De kracht van echte openheid
Paul Wilkes. Uitgeverij Ten Have, 2013. ISBN 978 90 259 0331 2

Bedrijven, bekendheden, politici en wetenschappers worden erop afgerekend: eerlijkheid, integriteit, authenticiteit. Deze waarden zijn niet alleen nastrevenswaardig om reputatieschade te voorkomen. Volgens Paul Wilkes is eerlijkheid een voorwaarde om een goed mens te zijn. Hoe? Door te biechten.

Biechten met een kleine b gaat om onze ‘kleine moorden’: ‘onze dubbelhartigheid, onze dagelijkse kwetsende woorden en daden, onze nalatigheden, en de achteloosheid waarmee we anderen en onszelf bejegenen’.

Biechten komt volgens Wilkes in alle religies voor en is van alle tijden. Maar het kreeg in de jaren zestig van de vorige eeuw een slechte reputatie. Het kerkelijke biechten ging er toen vooral om je zonden op te ratelen, zonder het bijbehorende ‘ik zal het nooit meer doen’. Oftewel, zonder (intentie tot) gedragsverandering.

Zonder het besef van de impact van wat je ‘fout’ hebt gedaan, en de wens om te veranderen, voegt biechten - bij een pastoor, psychotherapeut of iPhone-app - niet veel toe aan je leven. Met behulp van zelfreflectie kunnen we volgens Wilkes van de biecht een middel tot gedragsverandering maken. Die zelfreflectie kan de vorm aannemen van bidden, mediteren of van reflecteren op de voorbije dag. Of van een stevig zelfonderzoek naar diverse aspecten van ons innerlijke leven, onze relaties, ons werk, ons lichamelijke welzijn, onze verlangens, onze bezittingen.

Aan het einde van de biecht nemen we ons dan voor ‘het nooit meer te doen’. We formuleren hóe we dat gaan doen. En doen dat dan. In de woorden van Wilkes: ‘Doe nu wat voor de hand ligt.’ Wat dat is, zal voor iedereen anders zijn. Maar wat voor velen hetzelfde zal zijn: het voor de hand liggende of eenvoudige is vaak niet het makkelijke. Op dat moment laat ‘Eerlijk’ ons een beetje in de steek.

De bruikbaarheid van ‘Eerlijk’ voor coaches is in mijn ogen beperkt. De titel dekt de lading niet en ook de tekst op de achterflap suggereert een praktisch boekje dat een belangrijk thema van het moderne leven behandelt. Maar de paar tools die erin beschreven staan, zullen bij veel coaches al bekend zijn.

Veel coachees worstelen met de spanning tussen eerlijk zijn, voor zichzelf willen opkomen, en tegelijkertijd de ander niet willen teleurstellen of kwetsen. Deze vragen komen helaas in ‘Eerlijk’ niet aan bod.

Marielle Habraken begeleidt mensen op oplossingsgerichte wijze naar een eerlijke levensstijl

 

De kindercreatiespiraal
Karin Hermsen. Uitgeverij Het Creatiesprookje, 1e druk 2010. ISBN: 978 90 816 2191 5

Het door Karin Hermsen geschreven boek is geìnspireerd op de Creatiespiraal van Marinus Knoope. De schrijfster heeft door middel van een handzaam doe-boekje de Creatiespiraal toegankelijk willen maken voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De oorspronkelijke 12 stappen zijn vertaald naar 14 stappen voor kinderen. In de kindercreatiespiraal staat de slak symbool voor de creatiespiraal. De slak is opgedeeld in 14 stukjes, de te nemen stappen om de wens te realiseren. Elke stap heeft zijn eigen kleur. Na elke gerealiseerde stap kan het kind een stukje inkleuren, zodat duidelijk is welke stappen al gezet zijn. Het kind wordt in het boek persoonlijk aangesproken, de schrijfster begeleidt het kind in het gehele denk- en werkproces door opdrachten te geven, vragen te stellen en uit te leggen.

De stappen lopen vrij synchroon aan de stappen uit de Creatiepiraal van Knoope. Spelenderwijs doorloopt het kind de verschillende stappen, vanaf het beschrijven en tekenen van de wens, het fantaseren en de wens zo mogelijk nóg mooier te maken tot aan het overtuigen van zichzelf op haalbaarheid. Vervolgens wordt het kind gestimuleerd tot het vragen van hulp, de mogelijkheden tot realisatie te onderzoeken en een planning te maken. Ook wordt stilgestaan bij het feit dat het kind ook kan beslissen de wens niet verder uit te voeren. Wil hij doorgaan dan gaat hij `doen` en wordt gestimuleer door te zetten en de wens te realiseren.

Mooi is de terugblik aan het einde waarin wordt gevraagd te benoemen wat goed ging, wat beter zou kunnen en wat het kind bijzonder maakt. Ook wordt benadrukt dat ieder kind ergens een ster in is en dat iedereen erbij hoort.

Het boekje is geschreven in een begrijpelijke taal waarbij regelmatig vragen gesteld worden en de stappen goed worden uitgelegd. Het is een handzaam doe-boekje waarbij de kinderen, zeker als zij er voor het eerst mee werken, begeleiding nodig hebben. De schrijfster wil met dit boek kinderen helpen te leren ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. De vragen die zij stelt stimuleren tot nadenken. Het taalgebruik is met name gericht op de wat jongere kinderen, op de wat oudere kinderen kan het taalgebruik wat kinderachtig en belerend overkomen. Al met al een praktisch werkboek die kan worden ingezet in individuele coaching, het basisonderwijs (leuk als project) of thuis met het gezin.

Yvonne Dexel-Oudshoorn - Coach voor kinderen, jeugd en volwassenen

 

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst